Terms of service

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove i odredbe pre korišćenja ove web stranice. Ovi Uslovi korišćenja primenljivi su na sve stranice seksiadresar.com i oglašavanje na tim web stranicama (zajedno sa „Uslugama“). Korišćenjem ove web stranice prihvatate ove Uslove i pročitali ste i razumete ih bez rezerve. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima ili ne razumete šta to znači, nemojte koristiti ovu web stranicu. Zastupate, zalažete se i garantujete da ćete usluge koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima i propisima. Iako seksiadresar.com nema obavezu nadgledanja vašeg korišćenja Usluga, mi to možemo učiniti i zabraniti bilo kakvo korišćenje Usluga za koje osnovano verujemo da krše ove Uslove ili važeće zakone i propise.

1. Definicije

Kada se u ovim Uslovima koriste sledeće reči sa velikim slovom, one će imati sledeće značenje:

Nalog
Registracija korisničkog naloga Oglašivača na Web-sajtu za kreiranje i upravljanje njihovim oglasima;

Web-sajt
Web stranica seksiadresar.com

Seksi-Adresar
Dobavljač usluga koji vodi seksiadresar.com

Oglašivač
Fizičko lice ili kompanija koja nudi usluge i / ili proizvode na Web-sajtu;

Usluge
Usluge koje Seksi-Adresar nudi Korisniku;

Uslovi
Ovi uslovi korišćenja;

Korisnik
Fizičko lice ili kompanija koje koristi Web-sajt i usluge Seksi-Adresara;

2. Opšte

1. Na Web-sajtu se nalazi klasifikovano oglašavanje i srodni sadržaj koji su kreirale i razvile treće strane.
2. Ovi uslovi su primenljivi na Korisnike i Oglašivače koji koriste Web-sajt. Korisnici i Oglašivači bi trebali pažljivo pročitati ove Uslove pre korišćenja Web-sajta. Ako Korisnici ili Oglašivači ne prihvate ove uslove ne bi smeli da koriste Web-sajt.
3. Korisnik ili Oglašivač potvrđuje da prihvata politiku privatnosti na Web-sajtu.

3. Korišćenje Web-sajta

1. Korisnik i / ili Oglašivač potvrđuje da ima najmanje 18 godina ili je dostigao minimalnu starost za upotrebu ovog Web-sajta u jurisdikciji u kojoj boravi ili se trenutno nalazi. Strogo je zabranjeno korišćenje Web-sajta ako Korisnik i / ili Oglašivač nisu navršili potrebnu starosnu dob.
2. Oglašivač mora da pruži lične podatke da bi se mogao registrovati Nalog. Oglašivač će pružiti ove informacije istinito i u skladu je sa jurisdikcijom u kojoj ima prebivalište. Seksi-Adresar će podatke koristiti samo u skladu sa svojom politikom privatnosti.
3. Oglašivač može koristiti samo svoj Nalog, a ne i Nalog drugog Korisnika.
4. Korisnik i / ili Oglašivač zastupa, obavezuje se i garantuje da će koristiti Usluge samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima i propisima.
5. Korisnik razume da je ovaj Web-sajt namenjen za odrasle i može sadržati seksualno eksplicitne fotografije, pornografiju, video, audio, jezik i drugi materijal, uključujući oglase.
6. Korisnik i / ili Oglašivač će se u svakom trenutku ponašati na poštovan i odgovarajući način na Web-sajtu. Ako Seksi-Adresar ustanovi, prema svom mišljenju, da Korisnik deluje protivno standardima pristojnosti ili kršenjem ovih Uslova ili važećih zakona i propisa, Seksi-Adresar može uskratiti pristup Web-sajtu.
7. Korisnik se slaže i potvrđuje da je korišćenje Web-sajta u potpunosti u skladu sa zakonima jurisdikcije u kojoj Korisnik boravi ili se trenutno nalazi i da Korisniku nije zabranjeno korišćenje Web-sajta zbog bilo kakvih ograničenja, uključujući svako starosno ograničenje ili zakone. Korisnik razume standarde i zakone koji se odnose na pristup i upotrebu Web-sajtu i da je pristup Web-sajtu isključiva odgovornost Korisnika.
8. Korisnik neće koristiti Web-sajt u cilju promocije ili olakšavanja trgovine seksualnim proizvodima, ilegalne prostitucije, prinudne seksualne aktivnosti, seksa sa maloletnikom i neće koristiti Web-sajt u jurisdikcijama u kojima je nezakonit.
9. Ne podržavamo oglašavanje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i strogo je zabranjeno korišćenje Web-sajta od strane državljana SAD (Korisnik i / ili Oglašivač) ili ciljanje oglašavanja na SAD.
10. Slažem se da neću pristupiti Seks-Adresaru iz zabranjene zemlje. Priznajem da sve sledeće države čine zabranjene zemlje iz kojih se ne može pristupiti, pogledati, preuzeti ili pregledati nijedan deo Seksi-Adresara:
Avganistan, Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja), Indonezija, Iran, Irak, Japan, Jordan, Kuvajt, Libija, Pakistan, Narodna Republika Kina, Filipini, Republika Kina (Tajvan), Saudijska Arabija, Južna Koreja, Sirija , Ujedinjeni Arapski Emirati, Vijetnam; bilo koje druge zemlje u kojima se Web-sajt može smatrati zabranjenim kao i svi delovi svake druge zemlje, područne jedinice države ili jurisdikcije koja odgovaraju političkom entitetu ili njegovom delu u kojem bi pristup, pregled, preuzimanje, širenje ili druga upotreba materijala sadržanih na Seksi-Adresar predstavljala kršenje bilo kog zakona, statuta, propisa, pravila ili običaja, uključujući savremene standarde zajednice te jurisdikcije i / ili zemlje u pogledu gledanja, pristupa ili druge upotrebe odraslih materijala koji se sastoje od grafičkog, seksualno eksplicitnog sadržaja.

4. Usluge

1. Usluge Seksi-Adresara na Web-sajtu uključuju pružanje mrežne platforme za oglašavanje, gde Korisnik može stupiti u kontakt sa odraslim Oglašivačima;
2. Korisnik shvata da su oglasi na Web-sajtu isključivo u informativne svrhe. Seksi-Adresar izričito nije uključen i ne objavljuje, ocenjuje, sponzoriše ili odobrava bilo koji oglas od Oglašivača koji je prikazan na Web-sajtu.
3. Seksi-Adresar zadržava pravo da izbriše bilo koji sadržaj na Web-sajtu koji nije dozvoljen po mišljenju Seksi-Adresara, uključujući, ali ne ograničavajući se na: klevetnički, preteći, uvredljivi sadržaj, kao i sadržaj u kojem se nasilje veliča ili može podstaći na nasilje ili bilo koji drugi oblik kažnjivog ponašanja, kao i sadržaj koji sadrži slike ili video materijal dece, dečju pornografiju i oglašavanje koje sadrži materijal koji je možda nezakonit.
4. Ako na Web-sajtu naiđete na slike ili materijale seksualnog zlostavljanja dece, prijavite nam ih tako što ćete popuniti obrazac klikom na dugme “Prijavi zloupotrebu” dostupano na svim stranicama. Seksi-Adresar će prijaviti nadležnima bilo koji materijal, fotografije ili bilo koji drugi sadržaj koji sadrži seksualno zlostavljanje dece.

5. Kod oglašavanja zabranjeno je postavljanje:

a) lažnih i tuđih podataka, fotografija i video zapisa u oglase;
b) oglasa u pogrešne kategorije.

6. Seksi-Adresar zadržava pravo da uskrati Oglašivačima i Korisnicima pristup Web-sajtu i Nalogu ako oglašavaju sadržaj opisan u tački 4.3 i 4.5.
7. Seksi-Adresar zadržava pravo da bez obaveštenja uskrati Oglašivačima ili Korisnicima pristup Web-sajtu i Nalogu ako po vlastitom nahođenju zaključi da bi oni mogli da krše Uslove korišćenja.

5. Odgovornost

1. Seksi-Adresar izričito ne posreduje ni u kakvom vidu dogovora, nije deo bilo kog sporazuma ili bilo kakvog direktnog ili indirektnog kontakta između Oglašivača i Korisnika.
2. Seksi-Adresar nije odgovoran za tačnost sadržaja oglasa, kontakt podatke i drugi vid podataka koje Oglašivač postavi. Za oglas je odgovoran isključivo Oglašivač koji je postavio oglas.
3. Korisnik se izričito slaže da je korišćenje Web-sajta na sopstveni rizik. Kupovina proizvoda ili usluga od strane Korisnika od Oglašivača u potpunosti je o sopstvenom trošku i na rizik Korisnika.
4. Seksi-Adresar ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu nastalu od strane Korisnika ili bilo koje treće strane kao rezultat ili u vezi sa upotrebom Usluga.

6. Odštete

1. Korisnik shvata da su za sve objave, reklame, poruke, fotografije, zvukove, video zapise, slike, datoteke ili druge materijale objavljene, prenete ili povezane sa Web-sajtom odgovorni isključivo Oglašivači od kojih takav sadržaj potiče.
2. Oglašivači i / ili Korisnici će obeštetiti Seksi-Adresar i zadržati Seksi-Adresar obeštećenim za sve zahteve, radnje, postupke, naknade štete, troškove i troškove koji mogu biti podneti protiv Seksi-Adresara u vezi sa bilo kojim sadržajem koji je objavljen na Web-sajtu ili u vezi sa njim.

7. Garancije

1. Osim ako je izričito predviđeno u ovom odeljku 7, svi materijali na Web-sajtu se pružaju takvi kakvi jesu, a Seksi-Adresar ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumevane ili na bilo koji drugi način, u pogledu njegove tačnosti, potpunosti, korisnosti, naslova i nekršenja. Seksi-Adresar ne garantuje da će upotreba Web-sajta biti neprekinuta, blagovremena, bez grešaka ili smetnji.
2. Korisnik potvrđuje i saglasan je da se bilo koji materijal i / ili podaci preuzeti sa Web-sajta ili na drugi način dobijeni upotrebom Web-sajta rade po sopstvenom nahođenju i riziku i da će Korisnik biti jedini odgovoran za bilo kakvu štetu na računarskom sistemu Korisnika ili gubitak podataka koji su rezultat toga.

8. Prava intelektualne svojine

1. Korisnik razume da su prava intelektualne svojine koja proizilaze iz ili u vezi sa bilo kojim Uslugama i / ili Web-stajtom u vlasništvu Seksi-Adresara, njegovih davalaca licence ili nezavisnih oglašivača. Korisnik neće steći nikakva prava intelektualne svojine koja su u vlasništvu Seksi-Adresara. Ako iz bilo kog razloga Korisnik na bilo koji način stekne bilo koja takva prava, tada Korisnik ovim dodeljuje takvo pravo Seksi-Adresara i Seksi-Adresar ovim prihvata takav prenos.
2. Korisnik se slaže da neće kopirati, čuvati, prodavati, licencirati, iznajmljivati, davati u zakup, modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, objavljivati, prilagođavati, postavljati, uređivati ili stvarati bilo koja dela od materijala, koda ili sadržaja na ili sa Web-sajta bez prethodnog pismenog pristanka Seksi-Adresara.

9. Zakon i nadležnost

1. Uslovi su regulisani holandskim zakonima. Za sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa upotrebom Web-sajta ili Uslova podleže nadležnost nadležnog suda u Amsterdamu, Holandija.

10. Ostalo

1. Ovi Uslovi čine celokupan ugovor između Korisnika ili Oglašivača i Seksi-Adresara i uređuju upotrebu Web-sajta, zamenjujući bilo koji prethodni sporazum između Korisnika ili Oglašivača i Seski-Adresara.
2. Korisnik priznaje i slaže se da će bilo koja odredba Uslova biti nezakonita, ništavna ili iz razloga izvršna, tada će se ta odredba smatrati odvojenom od ovih Uslova i neće uticati na validnost i izvršnost bilo kojih preostalih odredbi.
3. Neuspeh Web-sajta da izvrši ili sprovede bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe, osim ako Seksi-Adresar to ne prizna i ne saglasi.
4. Molimo prijavite svako kršenje ovih Uslova:

a) preko dugmeta „Prijavi zloupotrebu“ na svakoj stranici na Web-sajtu,
b) koristite obrazac za kontakt na www.seksiadresar.com/kontakt